X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
یکشنبه 13 آبان‌ماه سال 1386

در خبرها آمده که از ادغام معاونتهای زراعت و باغبانی معاونت جدید تولیدات گیاهی، از ادغام معاونتهای آموزش و تحقیقات کشاورزی با ترویج و نظام بهره‌برداری، معاونت جدید ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی و از ادغام معاونت امور بین‌الملل و توسعه همکاریهای آفریقا با اداره کل امور مجلس، معاونت جدید امور مجلس و بین‌الملل و توسعه همکاریهای آفریقا تشکیل شده است. وزیر کشاورزی نیز طی احکام جداگانه ای معاونان جدید را منصوب نموده و طی سخنانی ادغام چند معاونت را با هدف کوچک سازی عنوان نموده است. از هر جهت این ادغام ها را بررسی کنیم کوچک سازی نخواهیم دید، چرا که با ادغام دو معاونت فقط یک جایگاه معاونت با چند معاون و مدیر کل حذف می شود و برخی سمت ها تغییر می کند. با این شرایط تعداد افراد هر معاونت بیشتر شده و مسلما نظارت بر آنها و اجرای وظایف کار دشوارتری است. کوچک سازی دولت به معنای کم کردن معاونت و ادراه کل نیست بلکه منظور تبدیل شدن دولت از حالت عملیاتی به حالت نظارتی است. یعنی دولت با واگذاری بخشهای مختلف خود به بخش خصوصی بدنه خود را کوچک کرده و با جنبه نظارتی روند برنامه های خود را پیگیری می نماید. وزارت کشاورزی از جمله وزارتخانه ها ایست که بسیار نیازمند کوچک سازی می باشد. اما بیان این نکته ضروری است که مشکل بخش کشاورزی موارد دیگری است که نباید آنرا در ساختار وزارتخانه جست و پنداشت که تغییرات ساختاری باعث افزایش تولید و خودکفایی می شود.