پنج‌شنبه 11 مرداد‌ماه سال 1386

دیروز دومین جلسه مدیران مسئول نشریات کشاورزی و منابع طبیعی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تشکیل شد. بنده نیز به درخواست ریاست سازمان در این جلسه شرکت کردم. مهمترین هدف و  نقطه تمرکز جلسه، نقش نشریات در فرهنگ سازی، هویت بخشی و ارتقاء منزلت اجتماعی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بود. بحث هایی که در جلسه مطرح شد بالاخص صحبتهای آقای مهندس رمضان نژاد ریاست سازمان حاکی از دغدغه های موجود مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نبود استراتژی مناسب در این زمینه بود. قرار است این جلسات به صورت ماهانه در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شود. با توجه به نقش نشریات کشاورزی و منابع طبیعی و همکاری توام  آنها با سازمان نظام مهندسی امید آن میرود که حاصل این نشست ها در مهندسی کردن کشاورزی کشور و پر رنگ کردن حضور دانش آموختگان در مزرعه ثمربخش باشد.